Iridium
  Je lijkt een browser te gebruiken die niet wordt ondersteund

  Verouderde browsers kunnen je computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om onze site optimaal te kunnen gebruiken, moet je upgraden naar een nieuwere browser.

  Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de samenleving. Onderzoek verklaart waarnemingen en toont aan dat wat we bedenken juist is of net niet.

  Wetenschappelijk onderzoek in het Iridium Netwerk

  Ook mensen met kanker hebben een groot belang bij correct ontworpen en degelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Het Iridium Netwerk draagt bij aan de vooruitgang van de geneeskunde door klinische studies op te zetten op basis van betrouwbare gegevens uit de wetenschappelijke literatuur.

  Zulke studies trachten, bijvoorbeeld, een nieuwe behandeling te ontwikkelen, de nevenwerkingen van een behandeling te verminderen, een voorspellende factor voor welslagen van een behandeling te beschrijven of de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verbeteren. 

  Wetenschappelijk onderzoek in het Iridium Netwerk

  Kwaliteit

  Medewerkers van Iridium voeren wetenschappelijke studies uit volgens de hoogste kwaliteitsnormen.  De kwaliteit van een studie hangt af van de betrouwbaarheid van de resultaten, van de algemene geldigheid van de resultaten en van de statistische kracht. Het Clinical Trial Office (CTO) ondersteunt de arts-onderzoeker in alle stappen van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De Commissie Medische Ethiek en het Data Protection Office van ZAS bewaken de wet- en regelgeving. TCRU (Translational Cancer Research Unit) verzorgt de analyse van monsters van patiënten in een klinische studie. 

  Het Iridium Netwerk zou tekortschieten wanneer er geen aandacht zou worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.

  Wetenschappelijke studies

  Patiënten kunnen immers op verschillende manieren een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van kankergeneeskunde wanneer ze deelnemen aan een wetenschappelijke studie. De diagnose- en opvolggegevens van een patiënt zijn zeer waardevol. De analyse van de gegevens van een grote groep patiënten met een gelijkaardige behandeling is noodzakelijk om de werkzaamheid en de neveneffecten van behandelingen te vergelijken. Ook de monsters die patiënten ter beschikking stellen tijdens een studie (zoals bloed, urine, weefsel, …) bevatten veel nuttige informatie over het effect van ziekte en behandeling op het lichaam. 

  Samengevat is het belangrijk en zingevend voor een patiënt om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie. Iridium biedt die kans dan ook, indien mogelijk. Een andere belangrijke reden om als zorginstelling wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel te dragen, is de gunstige invloed van het uitvoeren van studies op de dagelijkse geneeskundige praktijk binnen Iridium. De hoge kwaliteitseisen die gesteld worden bij het uitvoeren van een klinische studie gelden immers evenzeer voor de zorg die wordt verstrekt aan alle patiënten, ook indien zij niet deelnemen aan een studie. Het besef deel uit te maken van een netwerk dat ook wetenschappelijk actief is, vormt daarenboven een extra motivering voor de zorgverstrekkers van Iridium.

  Eens de uitkomsten van een onderzoek gekend zijn, verspreidt Iridium deze via verschillende kanalen. De betrachting is steeds om de studie te publiceren in een vaktijdschrift met hoog aanzien zodat wereldwijd veel lezers worden bereikt. Aanvullend worden patiënten en andere belangstellenden op de hoogte gehouden via deze webstek en tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten. 

  Informatie over de lopende studies en studieresultaten vind je hier.

  Scientific research is very important for our society. Research provides explanations for our observations and shows us whether or not our ideas are correct.

  Scientific research in the Iridium Network

  People with cancer are also very much in need of scientific research that is appropriately designed and properly carried out. The Iridium Network contributes to medical progress by organising clinical trials based on reliable data from the scientific literature.

  These trials might, for example, aim to develop a new treatment, reduce the side-effects of a treatment, describe a factor that predicts the success of a treatment or improve quality of life for patients with cancer. 

  Scientific research in the Iridium Network

  Quality

  The people working at Iridium carry out scientific research in accordance with the highest quality standards. The quality of a trial is related to the reliability of its results, the general validity of those results and also its statistical power. The Clinical Trial Office (CTO) supports the doctor conducting the research at every stage in the clinical scientific trial. The Medical Ethics Committee and Data Protection Office of ZAS monitor legal and regulatory aspects. TCRU (Translational Cancer Research Unit) provides analyses of patient samples in a clinical trial. 

   

  The Iridium Network would be failing in its responsibilities if it did not make efforts in the area of scientific research.

  Scientific research

  Patients are able to make a significant contribution towards improvements in cancer medicine by participating in scientific research. A patient’s diagnosis and follow-up data is very valuable. Analysis of data from a large group of patients receiving similar treatment is needed to compare the efficacy and side-effects of the treatments. The samples provided by patients during a trial (such as blood, urine, tissue etc.) also contain a lot of useful information on the effects of the disease and treatment on the body. 

  To summarise, taking part in scientific research is important and meaningful for patients. Iridium therefore offers them the opportunity to do this wherever possible. Another important reason for a health care institution to prioritise scientific research is the beneficial impact of clinical trials on everyday medical practice within Iridium. The high quality standards that are maintained when conducting a clinical trial are equally applicable to the care provided to all patients, even if they are not participating in a trial. The sense of being part of a network that is also involved in scientific research provides a further motivation for health care providers at Iridium.

  Once the results of a trial become known, Iridium makes them available through a variety of channels. The aim is always to publish the study in a well-respected professional journal in order to reach readers throughout the world. Patients and others who are interested can also stay up to date by visiting this website or attending scientific conferences. 

  You can find information on the current trials and research results here.


  • Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 RPR Antwerpen • +32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be
   AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen • UZA • Vitaz • ZAS

  • Disclaimer
  • Cookies
  • Privacy